Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Výchovné a kariérové poradenství

Ing. Jitka Panenková

Email: panenkova@umeleckoremeslna.cz
Telefonický kontakt: 266 311 751

Konzultační hodiny pro žáky:  

Pondělí – sudý i lichý týden 9.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 

 Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:

po vzájemné dohodě i v jiném termínu, prosím o objednání  emailem: panenkova@umeleckoremeslna.cz

Prevence nežádoucích jevů

Lenka Kabátová – metodik prevence

Email: ka.lenkapo@seznam.cz

Cíl práce:

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost.
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky a žákyně.
 • Připravit podmínky integrace žáků a žákyní se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách.
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivců a třídních kolektivů.
 • Poskytovat metodickou podporu vyučujícím.
 • Aktivně komunikovat s rodiči i studujícími, mapovat aktuální stav.
 • Koordinovat školní poradenské služby s dalšími poradenskými institucemi.

V rámci prevence

 • Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy.
 • Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.
 • Metodicky vede učitele v oblasti prevence, spolupracuje s třídními učiteli a učitelkami.
 • Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a PPP.
 • Vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních.
 • Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti.
 • Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí.
 • Vyhledává rizikové žáky/žákyně, poskytuje jim a rodičům poradenské služby.
 • Prostřednictvím nástěnky informuje o zajímavých volnočasových aktivitách.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • Individuální případová práce se studujícími v osobních problémech – dlouhodobé vedení.
 • (v případě potřeby spolupráce s odbornými pracovišti).
 • Prevence a řešení školního neúspěchu a záškoláctví, individuální výchovné pohovory.
 • Konzultace a vedení výchovných komisí se zákonnými zástupci při problémech dětí.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele/učitelky – dle potřeby.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky.
 • Pomoc při integraci žáků/žákyní se SPV.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • Metodická pomoc třídním učitelům/učitelkám.
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb ve škole.

Kariérové poradenství

 • Konzultace se žáky a jejich rodiči při hledání vhodného typu dalšího vzdělávání, nabídka kontaktů

Preventivní program k nahlédnutí zde.

Krizový plán školy k dispozici pedagogům v tištěné podobě u VP a MPP nebo v elektronické podobě na školním disku počítače, např. v hlavní sborovně SOŠ.

 

Informace k MZ pro studující se specifickými potřebami vzdělávání

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky žák/žákyně podává řediteli školy nejlépe na začátku listopadu. Na konci listopadu je ředitelství školy postoupí ke zpracování maturitnímu středisku Cermat. Přeje-li si požívat přiznané úlevy – výhody žáka s SPU či zdravotním znevýhodněním i v rámci  konání MZ, musí přihlášku doložit ve stejném termínu odborným posudkem PPP nebo SPC k tomuto účelu speciálně vyhotoveným – nestačí běžné vyšetření v poradně!  Je třeba dvou návštěv na sebe navazujících a zahrnujících hromadné i individuální podrobné vyšetření aktuálního stavu. Na tomto základě pak poradna vystaví POSUDEK K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MZ – SPUO nebo úpravu podmínek nedoporučí. Přiznané úlevy, zejména  navýšení  časového limitu, se pak obvykle vztahují na písemnou i ústní část MZ. Studující závěrečných ročníků byli v průběhu září o této skutečnosti podrobně informováni výchovnou poradkyní školy. V případě nejasností využijte konzultačních hodin VP.