Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/06
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list
Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Naučí se ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Naučí se provádět štukatérské práce uměleckořemeslného charakteru, tj. proměřovat a zakreslovat výzdobu, přenášet plošné kresby na materiál a na plochy stěn i stropů pomocí speciálních nástrojů a měřidel, zhotovovat sádrové, lukoprénové a klínové formy a odlévat do nich, modelovat ornamenty, ošetřovat a skladovat formy a modely pro formování, vytvářet různé druhy patiny, připravovat malty, omítkové směsi a směsi na umělý kámen a mramor, zhotovovat omítky stěn a stropů, vytvářet základní druhy sgrafita, vytvářet reprodukce prací a provádět jejich osazování, vytvářet šablony pro profilované tahy a vytahovat a začišťovat složité profily a provádět drobné opravy štukolustra a umělého mramoru. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání umělecký štukatér. Jsou připraveni zhotovovat individuální i sériové uměleckořemeslné štukatérské práce, např. hlavice, sloupy, kuželky, římsy, ornamenty, sgrafita a plastiky ze sádry nebo umělého kamene. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách zabývajících příslušnou činností. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky na smluvních pracovištích školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

Práce žáku