Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/02
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list


Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní rukodělné vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Odborná příprava probíhá ve dvou zaměřeních, tj. v zaměření umělecký truhlář a v zaměření umělecký řezbář. Žáci se naučí zhotovovat uměleckořemeslné výrobky ze dřeva včetně provedení jejich povrchové úpravy, tj. v zaměření umělecký truhlář např.: dobový nábytek včetně zhotovení intarzie, slohová okna a dveře včetně montáže kování; v zaměření umělecký řezbář např.: užitkové a dekorativní předměty pro interiéry, zdobné součásti nábytku a interiéru, intarzie. Žáci se naučí ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký truhlář nebo v povolání umělecký řezbář. Absolventi zaměření umělecký truhlář jsou připraveni rukodělně zhotovovat individuální truhlářské výrobky podle návrhů výtvarníka, repliky dobového nábytku a uměleckořemeslné prvky interiéru, včetně provádění opravy a obnovy dobového nábytku a zařízení interiéru. Absolventi zaměření umělecký řezbář jsou připraveni rukodělně zhotovovat užitkové a dekorativní předměty ze dřeva podle návrhů výtvarníka nebo repliky původních slohových prací, zdobné součásti truhlářských výrobků a dekorativních prvků interiéru, včetně provádění opravy a obnovy řezbářských uměleckořemeslných předmětů. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Práce žáku