Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/09
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list
Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní realizaci ryteckých prací uměleckořemeslného charakteru se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, naučí se pracovat s příslušnými nástroji, nářadím, běžnými obráběcími stroji a s kopírovacím zařízením, získají znalosti o jednotlivých druzích materiálů v oboru. Naučí se plošně rýt, rytí uren, pohárů, zlatnických výrobků, zhotovovat štočky, dřevoryty, kovová razítka, knihařské rytiny, ocelová razidla, písmo pro zarážení, nálepkové rytiny, mědirytiny, ocelorytiny, razníky pro odznaky, pečetě, rytiny forem, vytvářet rytiny na medailích, plaketách, zbraních, provést obnovu a úpravu ryteckých prací. Žáci ovládnou ruční zpracování kovů, strojní obrábění kovů, provádění povrchových úprav výrobků. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký rytec. Zhotovují zejména rukodělně dekorativní a užitné předměty z kovů a realizují zdobné rytiny na výrobcích z jiných řemeslných oborů podle návrhů výtvarníka nebo jako repliky. Provádějí obnovu a úpravy ryteckých prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky na smluvních pracovištích školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

Práce žáku​