Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/07
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list
Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní realizaci pozlacovačských prací uměleckořemeslného charakteru se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Žáci se naučí pozlacovat předměty klasickou metodou i speciálními postupy, tj. připravovat a upravovat podkladové materiály pro kolorování nebo pokládání plátků kovu, doplňovat chybějící části původních prací řezbou a modelováním, pozlacovat předměty pokládáním plátkových kovů, zlatit na lesk i mat, pokládat plátkovými kovy různé podkladové materiály: dřevo, papír, kov, kámen, štuk, sklo, keramiku, umělé materiály, imitovat mramory, malovat do zlata, polychromovat, retušovat, lazurovat, patinovat povrchy, opravovat a rekonstruovat poškozené části původních prací. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání umělecký pozlacovač. Jsou připraveni provádět pozlacování klasickou metodou, speciální pozlacování na podklady z různých materiálů, patinování, polychromování a konečné povrchové úpravy. Dále se uplatní při opravách a renovaci původních prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících příslušnou činností. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky na smluvních pracovištích školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

Práce žáku