Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

  • Kód oboru: 82-51-H/01
  • Forma vzdělávání: denní
  • Délka vzdělávání: 3 roky
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní rukodělné vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů. Odborná příprava probíhá ve dvou zaměřeních, tj. v zaměření umělecký kovář a zámečník a v zaměření umělecký pasíř. Žáci se naučí zhotovovat dekorativní a užitné předměty z kovů včetně provedení jejich povrchové úpravy, tj. v zaměření umělecký kovář a zámečník např.: mříže, brány, stavební a nábytkové kování, zábradlí, zámky, zavírací mechanizmy, svícny, krbové nářadí; v zaměření umělecký pasíř např.: svítidla, svítilny, písmena, mříže, nádoby, svícny, schránky. Žáci se naučí ručně opracovávat a strojně obrábět kovy, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Součástí vzdělávání je i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký kovář a zámečník nebo v povolání umělecký pasíř. Pro příslušné povolání jsou absolventi připraveni rukodělně zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako repliky původních slohových prací, včetně provádění jejich opravy a obnovy. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky v budově školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

Práce žáku