Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Základní informace

  • Kód oboru: 82-51-H/04
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: výuční list
Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů surovin a materiálů v oboru. Žáci se naučí připravovat keramické suroviny a pracovní hmoty, vytvářet a tvarovat na hrnčířském kruhu, sušit a pálit keramické výrobky, připravovat a vyrábět sádrové formy a pomůcky pro výpal, glazovat, engobovat a zdobit keramiku, ovládat pracovní operace se sušící a tepelnou technikou. Naučí se zhotovovat dekorativní a užitné keramické předměty, např.: hrníčky, talíře, mísy, džbány, vázy, sady výrobků. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v povolání umělecký keramik. Zhotovují individuální i sériové uměleckořemeslné výrobky užité a dekorativní keramiky. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Hlavní předměty

Materiály, technologie, dějiny umění, technické kreslení, výtvarná výchova a odborný výcvik.

Odborný výcvik tohoto oboru probíhá po celé tři roky na smluvních pracovištích školy za dozoru učitelů odborného výcviku.

Práce žáku