Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Umělecké řemeslné práce

  • Kód oboru: 82-51-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce + Europass

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje teoretická složka, která v návaznosti na získanou předchozí odbornou přípravu v oboru vede k jejímu prohloubení a rozšíření. Žáci tak získají komplexní vědomosti a intelektové dovednosti o rukodělných technikách a speciálních technologických postupech vytváření uměleckořemeslných výrobků, o používaných materiálech, jejich zpracování a možných kombinacích. Žáci rovněž získají hlubší orientaci v dějinách výtvarné kultury, seznámí se s tvorbou významných osobností, sledují vývoj užité výtvarné tvorby a uměleckých řemesel ve vztahu k oboru. Příprava je rovněž zaměřena na rozvíjení základních výtvarných dovedností a prostřednictvím osvojování dalších výtvarných vyjadřovacích technik vede k rozvoji výtvarného myšlení žáků a ke kultivaci jejich výtvarného projevu. Odborná příprava je také zaměřena na rozvoj ekonomického myšlení žáků. Rozšiřuje získané vědomosti v oblasti struktury a řízení podniku, marketingu v hospodářské praxi a poskytuje žákům aktuální vědomosti související s podnikatelskými aktivitami v oboru.

Je posílena příprava na maturitní zkoušku z českého i cizího jazyka tak, aby měl žák co největší šanci uspět.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti rukodělné uměleckořemeslné výroby, která vyplývá z předchozí odborné přípravy v příslušném oboru vzdělání. Uplatní se při realizaci uměleckořemeslných prací podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako replik původních prací, případně při provádění jejich opravy a údržby. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně nebo v uměleckořemeslných dílnách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Hlavní předměty

Český jazyk, anglický jazyk, dějiny umění, výtvarná výchova, techniky uměleckých řemesel, akrylová malba

 

Práce žáku