Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Umělecké řemeslné práce

  • Kód oboru: 82-51-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou – nástavbové studium
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce + Europass

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje teoretická složka, která v návaznosti na získanou předchozí odbornou přípravu v oboru vede k jejímu prohloubení a rozšíření. Žáci tak získají komplexní vědomosti a intelektové dovednosti o rukodělných technikách a speciálních technologických postupech vytváření uměleckořemeslných výrobků, o používaných materiálech, jejich zpracování a možných kombinacích. Žáci rovněž získají hlubší orientaci v dějinách výtvarné kultury, seznámí se s tvorbou významných osobností, sledují vývoj užité výtvarné tvorby a uměleckých řemesel ve vztahu k oboru. Příprava je rovněž zaměřena na rozvíjení základních výtvarných dovedností a prostřednictvím osvojování dalších výtvarných vyjadřovacích technik vede k rozvoji výtvarného myšlení žáků a ke kultivaci jejich výtvarného projevu. Odborná příprava je také zaměřena na rozvoj ekonomického myšlení žáků. Rozšiřuje získané vědomosti v oblasti struktury a řízení podniku, marketingu v hospodářské praxi a poskytuje žákům aktuální vědomosti související s podnikatelskými aktivitami v oboru.

Je posílena příprava na maturitní zkoušku z českého i cizího jazyka ta, aby měl žák co největší šanci uspět.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti rukodělné uměleckořemeslné výroby, která vyplývá z předchozí odborné přípravy v příslušném oboru vzdělání. Uplatní se při realizaci uměleckořemeslných prací podle výkresové dokumentace, návrhů výtvarníka nebo jako replik původních prací, případně při provádění jejich opravy a údržby. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně nebo v uměleckořemeslných dílnách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby i jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, teorie umění apod.

Hlavní předměty

Český jazyk, anglický jazyk, dějiny umění, výtvarná výchova, techniky uměleckých řemesel, akrylová malba

Ukázky prací žáků po 2. letech studia

Maturitní práce na zadaný motiv