Starožitník – maturitní zkouška

Kritéria přijímacího řízení – přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok
2019/2020

Počty přijímaných žáků:

Starožitník (82-51-L/01) – 30 žáků

 

Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 30. listopadu 2018.

přihláška ke stažení PDFxlsx

 

Co vyplnit na přihlášce:

Žáci ZŠ

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku (uchazeč i zástupce)
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Vyplňte prospěch z 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Starší žáci

 1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky a přijímací pohovor (probíhá ve stejný den)!

1. termín (kolo) – v pondělí 7. ledna 2019 v 9,00, v úterý 8. ledna 2019 v 9,00 a ve středu 9. ledna v 9,00.
2. termín (kolo) – ve středu 13. března 2019 v 9,00
3. termín (kolo) – v pondělí 15. dubna 2019 v 9,00
– termín se týká uchazečů, kteří chtějí být přijati do vyššího ročníku na základě předchozího vzdělání (mimo obor zlatník a klenotník). Pouze ti, kteří mají
předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či uměleckořemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), nemusí
po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se s nimi pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru nutné).

Talentová zkouška

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, že žádný z úkolů (a – g) nesmí být ohodnocen 0 body – v případě nesplnění 1 kritéria lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních kritériích. Při rovnosti bodů rozhoduje v dalším postupu v přijímacím řízení motivační pohovor. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole talentové zkoušky bude ředitelem školy zveřejněn na veřejně přístupném místě nejdříve 20. ledna 2019. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v souladu s § 62 odst. 2 školského zákona.

Skládá se z těchto částí:

a) průměrný prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků (max. 10 bodů)

do 1,3 hodnoceno 5 body
do 1,6 hodnoceno 4 body
do 1,9 hodnoceno 3 body
do 2,2 hodnoceno 2 body
do 2,5 hodnoceno 1 bodem
nad 2,5 hodnoceno 0 bodem

b) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma (max. 10 bodů)

c) Barva – barevná kompozice ze tří vybraných barev (max. 10 bodů)

d) Kresba – lineární perspektiva (max. 10 bodů)

e) Hodnocení předložených domácích prací: 5 – 10 ks  nejlépe tak, aby odpovídaly jeho zájmu o zvolený obor  (max. 10 bodů)

g) Přijímací pohovor s uchazečem + test všeobecných studijních předpokladů  (max. 50 bodů)

Test všeobecných studijních předpokladů se skládá z:

 • verbální části (test schopností zejména z českého jazyka) celkem 10 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 20
 • z úloh z cizího jazyka celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
 • z úloh z kulturně historického přehledu 7 celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
 • z všeobecných znalostí celkem 5 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 10
 • analytické části (test schopností zejména z řešení logických úloh) celkem 2 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů jsou 4

Maximální počet bodů je 100.
Hranice úspěšnosti je 60 bodů.