Starožitník – maturitní zkouška

Kritéria přijímacího řízení Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. pro školní rok 2020/2021

Čtyřletý vzdělávací obor:

Starožitník (82-51-L/01)

Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení také splnili podmínky pro přijetí i podmínky zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 1. Do prvního ročníku bude přijato:

Starožitník (82-51-L/01) – 20 žáků

Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou evidováni během celého přijímacího řízení.

 

 1. Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 30. listopadu 2019.

Co vyplnit na přihlášce:

Žáci ZŠ

 • Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku (uchazeč i zástupce)
 • Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 • Vyplňte prospěch ze 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 • Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
 • Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Starší žáci

 • Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku
 • Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 • Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 • Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 • Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

 1. Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky a motivačního pohovoru (probíhá ve stejný den)! Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku a motivační pohovor maximálně 110 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 60 bodů.

 1. termín (kolo) – středa 8. ledna 2020 v 8:30
 2. termín (kolo) – ve středu 18. března 2020 v 8:30
 3. termín (kolo) – ve středu 22. dubna 2020 v 8:30

Pouze ti, kteří mají předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či uměleckořemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), nemusí po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se s nimi pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru nutné).

 

 1. Talentová zkouška

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, že žádný z úkolů b – g nesmí být ohodnocen 0 body – v případě nesplnění 1 kritéria lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních kritériích. Při rovnosti bodů rozhoduje v dalším postupu v přijímacím řízení motivační pohovor. Výsledek talentové zkoušky bude zaslán poštou, zveřejněn na webu školy a veřejně přístupném místě v budově školy do 20. ledna 2020. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v souladu s § 62 odst. 2 školského zákona.

 

Talentová zkouška se skládá z těchto částí:

a) průměrný prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků (max. 10 bodů)

Průměr body
do 1,3 5 bodů
do 1,6 4 bodů
do 1,9 3 bodů
do 2,2 2 bodů
do 2,5 1 bodů
nad 2,5 0 bodů

 

b) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma (max. 10 bodů)

c) Barva – Abstraktní barevná kompozice dle zadání (max. 10 bodů)

d) Kresba – lineární perspektiva (max. 10 bodů)

e) Hodnocení předložených domácích prací: 5 – 10 ks nejlépe tak, aby odpovídaly jeho zájmu o zvolený obor (max. 10 bodů)

f) test všeobecných studijních předpokladů – 25 otázek po 2 bodech (max. 50 bodů)

g) Pohovor s uchazečem (max. 10 bodů)

 

Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku maximálně 110 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 60 bodů.

 

 

 1. Rozhodnutí o přijetí na školu:

od 5. do 15. února 2020 zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů – bude zveřejněno na webu školy a veřejně přístupném místě v budově školy (zaslány poštou budou jen rozhodnutí o nepřijetí).

 1. Hodnotící komise pro talentové zkoušky

Hodnotící komise pro talentové zkoušky bude ve složení: Ing. Jitka Panenková, MgA. Vít Jonáš, Mgr. Filip Čermák, Mgr. Radek Coufal, Zdeněk Litera, MgA. Hynek Poul.

 1. Komise pro přijímací zkoušky a pohovory

Komise pro přijímací a motivační pohovory bude ve složení: Mgr. Radek Coufal, Ing. Jitka Panenková, Mgr. Filip Čermák, Iveta Růžičková.

 1. Organizace a zabezpečení přijímacích zkoušek

Za celý průběh přijímacího řízení zodpovídá ředitel školy. Zveřejní vybrané informace na webových stránkách školy. Rozhoduje o přijetí / nepřijetí uchazeče na základě zadaných kritérií a návrhů přijímací komise. Řeší případná odvolání. Zároveň oznamuje zřizovateli počty volných míst po uskutečněných kolech přijímacího řízení.

Pracovník určený pro nábor:

 • ověří záznam veškerých došlých přihlášek
 • ověří přidělení čísla jednacího
 • zabezpečuje rozeslání informací o dalším postupu uchazečům nebo zákonným zástupcům
 • rozesílá rozhodnutí o přijetí i nepřijetí následně po vyhodnocení kritérií přijímacích zkoušek
 • předloží řediteli školy odvolání
 • kontroluje úplnost údajů v přihláškách
 • pokud jsou údaje neúplné, ihned kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a chybějící údaje doplní
 • eviduje osobní údaje uchazečů a přiděluje registrační čísla
 • doplňuje údaje o uchazeči pro matriku školy
 • přijímá zápisové lístky a další doklady potřebné k náboru

Členové hodnotící komise:

 • organizují přípravu i průběh talentových zkoušek
 • hodnotí práce uchazečů
 • doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro jednání ústřední přijímací komise

Členové komise pro přijímací a motivační pohovory:

 • organizují přípravu i průběh pohovorů s uchazeči
 • vedou pohovor a hodnotí odpovědi uchazečů
 • doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro jednání ústřední přijímací komise