Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Projekt

Šablony Podkovářská I

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu Šablony Podkovářská, realizovaného v rámci OP VVV, je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Z nabídky šablon škola zvolila jak aktivity směřující k podpoře žáků formou individuálních setkání s kariérovým poradcem, nebo doučováním žáků v předmětech, ve kterých jsou nejvíce ohroženi neúspěchem, tak aktivity zaměřené na podporu profesně osobnostního rozvoje pedagogů. Podpora pedagogů bude probíhat v oblastech, jako je např. vzájemná spolupráce pedagogů školy při přípravě a realizaci vyučování ve vybraných tématech, sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol či zapojení odborníka z praxe do hodin odborné přípravy a stáže pedagogů u možných budoucích zaměstnavatelů. V neposlední řadě bude také realizováno vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.

 

Šablony Podkovářská II

je spolufinancován Evropskou unií

 

Projekt Šablony Podkovářská II navazuje na úspěšnou realizaci projektu z první výzvy šablon OP VVV. Pokračovat chceme zejména v aktivitách, které se ukázaly pro školu velmi přínosné. V oblasti podpory žáků jsou to šablony školního kariérového poradce a doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. V oblasti podpory pedagogů a odborného vzdělávání navazujeme šablonami zapojení odborníka z praxe do výuky a stáží pedagogů u zaměstnavatelů. Pokračovat budeme i v oblasti sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol.  Výběr šablon jsme rozšířili o další vzdělávání pedagogických pracovníků (zahrnuje i navazující DVPP v oblasti inkluze), profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu, koučinku nebo supervize a podporu odborného vzdělávání prostřednictvím koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Nově chceme také realizovat projektové dny mimo školu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které považujeme za prioritní pro další směřování školy a kterými chceme zkvalitnit výuku pro naše žáky. Zaměření projektu koresponduje s naší dlouhodobou snahou o zatraktivnění odborného vzdělávání a podporu uměleckých řemesel.

Realizace projektu je plánována na období 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.