Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

oficiální stránky školy

Kritéria přijímacího řízení Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. pro školní rok 2020/2021

Dvouletý vzdělávací obor:

82-51-L/51 – Umělecké řemeslné práce

 

Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami:

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení také splnili podmínky pro přijetí i podmínky zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 1. Do prvního ročníku bude přijato:

Umělecké řemeslné práce – 20 žáků

Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou evidováni během celého přijímacího řízení.

 

 1. Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 15. března 2020

Co vyplnit na přihlášce:

 1. Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku
 2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 3. Ověřenou kopii výučního listu (pokud nebyl výuční list získán na naší škole)
 4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 5. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

 1. Přijímací řízení

Pro uchazeče do nástavbového studia se přijímací zkoušky konají ve dnech 23. – 24. dubna 2020.

Uchazečem o studium do nástavbového studia je žák, který již absolvoval obor středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou adekvátních oborů.

Uchazeč také musí splňovat podmínku průměrného prospěchu v posledním hodnoceném pololetí 3. ročníku předchozího vzdělávání a mít z hodnocení z chování stupeň velmi dobře na předchozím stupni studia.

 

Přijímací zkoušky se skládají z těchto částí:

 1. Motivační pohovor (max. 10 bodů)
 2. Test všeobecných studijních předpokladů (max. 50 bodů)

test všeobecných studijních předpokladů se skládá z:

 1. a) verbální části (test schopností zejména z českého jazyka) celkem 10 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 20
 2. b) z úloh z cizího jazyka celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
 3. c) z úloh z kulturně historického přehledu celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
 4. d) z všeobecných znalostí celkem 5 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 10
 5. e) analytické části (test schopností zejména z řešení logických úloh) celkem 2 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů jsou 4

 

Maximální počet bodů je 60.

Hranice úspěšnosti je 34 bodů.

 

Pokud uchazeč úspěšně splní podmínky testu všeobecných studijních předpokladů, pokračuje přijímací řízení motivačním pohovorem před komisí.

 

 1. Hodnotící komise pro talentové zkoušky

Hodnotící komise pro talentové zkoušky bude ve složení: Ing. Jitka Panenková, MgA. Vít Jonáš, Mgr. Filip Čermák, Mgr. Radek Coufal, Zdeněk Litera, MgA. Hynek Poul.

 1. Komise pro přijímací zkoušky a pohovory

Komise pro přijímací a motivační pohovory bude ve složení: Mgr. Radek Coufal, Ing. Jitka Panenková, Mgr. Filip Čermák, Iveta Růžičková.

 1. Organizace a zabezpečení přijímacích zkoušek

Za celý průběh přijímacího řízení zodpovídá ředitel školy. Zveřejní vybrané informace na webových stránkách školy. Rozhoduje o přijetí / nepřijetí uchazeče na základě zadaných kritérií a návrhů přijímací komise. Řeší případná odvolání. Zároveň oznamuje zřizovateli počty volných míst po uskutečněných kolech přijímacího řízení.

Pracovník určený pro nábor:

Členové hodnotící komise:

Členové komise pro přijímací a motivační pohovory: