Nástavbové studium – maturitní zkouška

Kritéria přijímacího řízení – přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok
2019/2020

Počty přijímaných žáků:

Umělecké řemeslné práce (82-51-L/51) – 30 žáků

 

Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 15. března 2019

přihláška ke stažení PDF

 

Co vyplnit na přihlášce:

  1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
  2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
  3. Ověřenou kopii výučního listu (pokud nebyl výuční list získán na naší škole)
  4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
  5. Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

Přijímací řízení

Pro uchazeče do nástavbového studia se přijímací zkoušky konají ve dnech 25. – 26. dubna 2019.
Uchazečem o studium do nástavbového studia je žák, který již absolvoval obor středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou adekvátních oborů.
Uchazeč také musí splňovat podmínku průměrného prospěchu v posledním hodnoceném pololetí 3. ročníku předchozího vzdělávání.
Součástí přijímací zkoušky je motivační pohovor (za 10 bodů).

 

1. Přijímací zkouška je konána formou testu všeobecných studijních předpokladů k nástavbovému studiu, který testuje základní dovednosti a schopnosti.

test všeobecných studijních předpokladů se skládá z:

a) verbální části (test schopností zejména z českého jazyka) celkem 10 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 20
b) z úloh z cizího jazyka celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
c) z úloh z kulturně historického přehledu celkem 4 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů je 8
d) z všeobecných znalostí celkem 5 otázek po 2 bodech – maximální počet bodů je 10
e) analytické části (test schopností zejména z řešení logických úloh) celkem 2 otázky po 2 bodech – maximální počet bodů jsou 4

Maximální počet bodů je 60.
Hranice úspěšnosti je 30 bodů.

Pokud uchazeč úspěšně splní podmínky testu všeobecných studijních předpokladů, pokračuje přijímací řízení motivačním pohovorem před komisí.