Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny nejdříve 5. 2. 2023

Seznamy budou zveřejněny pod registračním číslem uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce na budově školy.

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá řediteli školy správně vyplněný a podepsaný originál zápisového lístku (poštou, osobně). Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy vydá lístek krajský úřad ( v Praze MHMP). Pokud uchazeč neodevzdá vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

V Praze dne 13. ledna 2023