Úhrada školného

Od 1. 5. 2020, již nebude možné platit školné v hotovosti na pokladně školy, ale v hotovosti vkladem na účet školy č. 264656556/300 na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na České poště.

U stávajících Smluv o výchově a výuce budou zletilí studenti či zákonní zástupci podepisovat Dodatek ke Smlouvě o výchově a výuce.

Vzhledem k současnému opatření vlády kvůli šíření nemoci COVID-19, budou dodatky ke Smlouvám postupně podepisovány, až se opět otevřou školy. Výjimkou budou měsíce květen a červen, kdy bude ještě možné uhradit školné na pokladně školy, než budou podepsány všechny Dodatky ke stávajícím Smlouvám.

Děkujeme za pochopení

 

ZDE JE UVEDEN PŘEDMĚT DODATKU

  • Strany se dále dohodly, že ze článku IV. Smlouvy vypustí větu v následujícím znění:

 „ 2) v hotovosti na pokladně zhotovitele, a to v sekretariátu školy.“

Tato věta bude nahrazena větou v následujícím znění: 

„ 2) v hotovosti vkladem na účet zhotovitele č. 264656556/0300 vedený u ČSOB, na jakékoliv pobočce ČSOB nebo na poště. Jako variabilní symbol uvede objednatel prvních šest číslic rodného čísla žáka. Dále doplní poznámku pro příjemce, která musí obsahovat následující text: „úhrada školného, celé jméno studenta a třída“.”