Tříleté obory s výučním listem

Kritéria přijímacího řízení – přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok
2019/2020

Počty přijímaných žáků:

1. Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) – 15 žáků
2. Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02) – 20 žáků
3. Zlatník a klenotník (82-51-H/03) – 20 žáků
4. Umělecký keramik (82-51-H/04) – 10 žáků
5. Vlásenkář a maskér (82-51-H/05) – 30 žáků
6. Umělecký štukatér (82-51-H/06) – 10 žáků
7. Umělecký pozlacovač (82-51-H/07) – 10 žáků
8. Umělecký sklenář (82-51-H/08) – 5 žáků
9. Umělecký rytec (82-51-H/09) – 10 žáků

Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 30. listopadu 2018.

přihláška ke stažení PDFxlsx

Co vyplnit na přihlášce:

Žáci ZŠ

  1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku (uchazeč i zástupce)
  2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
  3. Vyplňte prospěch z 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
  4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
  5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Starší žáci

  1. Vyplnit základní údaje a podepsat přihlášku
  2. Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
  3. Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
  4. Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
  5. Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky a motivačního pohovoru (probíhá ve stejný den)!

1. termín (kolo) – v pondělí 7. ledna 2019 v 9,00, v úterý 8. ledna 2019 v 9,00 a ve středu 9. ledna v 9,00.
2. termín (kolo) – ve středu 13. března 2019 v 9,00
3. termín (kolo) – v pondělí 15. dubna 2019 v 9,00
– termín se týká uchazečů, kteří chtějí být přijati do vyššího ročníku na základě předchozího vzdělání (mimo obor zlatník a klenotník). Pouze ti, kteří mají
předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či uměleckořemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), nemusí
po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se s nimi pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru nutné).

Talentová zkouška

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, že žádný z úkolů (a – g) nesmí být ohodnocen 0 body – v případě nesplnění 1 kritéria lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních kritériích. Při rovnosti bodů rozhoduje v dalším postupu v přijímacím řízení motivační pohovor. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole talentové zkoušky bude ředitelem školy zveřejněn na veřejně přístupném místě nejdříve 20. ledna 2019. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v souladu s § 62 odst. 2 školského zákona.

Skládá se z těchto částí:

a) průměrný prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků (max. 10 bodů)

do 1,3 hodnoceno 5 body
do 1,6 hodnoceno 4 body
do 1,9 hodnoceno 3 body
do 2,2 hodnoceno 2 body

do 2,5 hodnoceno 1 body
nad 2,5 hodnoceno 0 bodem

b) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma (max. 10 bodů)

c) Barva – Barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A2 (max. 10 bodů)

d) Kresba – lineární perspektiva (max. 10 bodů)

e) Hodnocení předložených domácích prací: 5 – 10 ks  nejlépe tak, aby odpovídaly jeho zájmu o zvolený obor  (max. 10 bodů)

f) Test z kulturně historického přehledu – test o maximálně 10 otázkách na základě látky učiva základní školy (např. umělecké slohy, nejdůležitější historické události apod.).
(max. 10 bodů)

g) Pohovor s uchazečem (max. 10 bodů)

Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku maximálně 70 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 40 bodů.