Tříleté obory s výučním listem

Kritéria přijímacího řízení Střední odborné školy uměleckořemeslné s.r.o. pro školní rok 2020/2021

Tříleté vzdělávání: obory:

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, 82-51-H/03 Zlatník a klenotník, 82-51-H/04 Umělecký keramik, 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér, 82-51-H/06 Umělecký štukatér, 82-51-H/07 Umělecký pozlacovač, 82-51-H/08 Umělecký sklenář, 82-51-H/09 Umělecký rytec

 

Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení také splnili podmínky pro přijetí i podmínky zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 1. Do prvního ročníku bude přijato: maximálně 120 studentů

Kapacita jednotlivých oborů je:

Umělecký kovář a zámečník, pasíř (82-51-H/01) – 15 žáků
Umělecký truhlář a řezbář (82-51-H/02) – 20 žáků
Zlatník a klenotník (82-51-H/03) – 20 žáků
Umělecký keramik (82-51-H/04) – 10 žáků
Vlásenkář a maskér (82-51-H/05) – 30 žáků
Umělecký štukatér (82-51-H/06) – 10 žáků
Umělecký pozlacovač (82-51-H/07) – 10 žáků
Umělecký sklenář (82-51-H/08) – 5 žáků
Umělecký rytec (82-51-H/09) – 10 žáků

 

Uchazečům jsou přidělena registrační čísla, pod nimiž jsou evidováni během celého přijímacího řízení.

 

 1. Podmínky přijetí:

podání přihlášky na předepsaném tiskopise do: 30. listopadu 2019.

Co vyplnit na přihlášce:

Žáci ZŠ

 • Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku (uchazeč i zástupce)
 • Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 • Vyplňte prospěch ze 7. ročníku a 8. ročníku. Na ZŠ vám potvrdí razítkem prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
 • Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
 • Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

Starší žáci

 • Vyplňte základní údaje a podepište přihlášku
 • Razítko lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání
 • Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
 • Potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
 • Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

 

 1. Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku talentové zkoušky a motivačního pohovoru (probíhá ve stejný den)! Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku a motivační pohovor maximálně 70 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 40 bodů.

 1. termín (kolo)
  • pondělí 6. ledna 2020 v 8:00
  • úterý 7. ledna 2020 v 8:00
  • středa 8. ledna 2020 v 8:00
  • čtvrtek 9. ledna 2020 v 8:00
  • pátek 10. ledna 2020 v 8:00

     2. termín (kolo) – ve středu 18. března 2020 v 8:00

     3. termín (kolo) – v pondělí 22. dubna 2020 v 8:00

 

Pouze ti, kteří mají předchozí středoškolské vzdělání výtvarně a kulturně historicky či uměleckořemeslně zaměřené (součástí jejich přihlášky je žádost o prominutí TZ), nemusí po rozhodnutí ředitele školy talentovou zkoušku konat a uskuteční se s nimi pouze přijímací pohovor (předložení domácích prací je v den pohovoru nutné).

 1. Talentová zkouška

Pro úspěšné absolvování talentové zkoušky a dalším postupu v přijímacím řízení platí, že žádný z úkolů a – g nesmí být ohodnocen 0 body – v případě nesplnění 1 kritéria lze přihlédnout k velmi dobrým výsledkům v ostatních kritériích. Při rovnosti bodů rozhoduje v dalším postupu v přijímacím řízení motivační pohovor. Seznam přijatých/nepřijatých uchazečů v 1. kole talentové zkoušky bude ředitelem školy zveřejněn na veřejně přístupném místě nejdříve 20. ledna 2020. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v souladu s § 62 odst. 2 školského zákona.

 

Talentová zkouška se skládá se z těchto částí:

a) průměrný prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků (max. 10 bodů)

Průměr body
do 1,3 5 bodů
do 1,6 4 bodů
do 1,9 3 bodů
do 2,2 2 bodů
do 2,5 1 bodů
nad 2,5 0 bodů

 

b) Písmo – ruční přepis s přihlédnutím k rozpalu písma (max. 10 bodů)

c) Barva – Barevná studie zátiší temperovými barvami do formátu A2 (max. 10 bodů)

d) Kresba – lineární perspektiva (max. 10 bodů)

e) Hodnocení předložených domácích prací: 5 – 10 ks nejlépe tak, aby odpovídaly jeho zájmu o zvolený obor (max. 10 bodů)

f) Test z kulturně historického přehledu – test o maximálně 10 otázkách na základě látky učiva základní školy (např. umělecké slohy, nejdůležitější historické události apod.). (max. 10 bodů)

g) Pohovor s uchazečem (max. 10 bodů)

 

Celkově může uchazeč získat za talentovou zkoušku maximálně 70 bodů. Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 40 bodů.

 

 1. Hodnotící komise pro talentové zkoušky

Hodnotící komise pro talentové zkoušky bude ve složení: Ing. Jitka Panenková, MgA. Vít Jonáš, Mgr. Filip Čermák, Mgr. Radek Coufal, Zdeněk Litera, MgA. Hynek Poul.

 1. Komise pro přijímací zkoušky a pohovory

Komise pro přijímací a motivační pohovory bude ve složení: Mgr. Radek Coufal, Ing. Jitka Panenková, Mgr. Filip Čermák, Iveta Růžičková.

 1. Organizace a zabezpečení přijímacích zkoušek

Za celý průběh přijímacího řízení zodpovídá ředitel školy. Zveřejní vybrané informace na webových stránkách školy. Rozhoduje o přijetí / nepřijetí uchazeče na základě zadaných kritérií a návrhů přijímací komise. Řeší případná odvolání. Zároveň oznamuje zřizovateli počty volných míst po uskutečněných kolech přijímacího řízení.

Pracovník určený pro nábor:

 • ověří záznam veškerých došlých přihlášek
 • ověří přidělení čísla jednacího
 • zabezpečuje rozeslání informací o dalším postupu uchazečům nebo zákonným zástupcům
 • rozesílá rozhodnutí o přijetí i nepřijetí následně po vyhodnocení kritérií přijímacích zkoušek
 • předloží řediteli školy odvolání
 • kontroluje úplnost údajů v přihláškách
 • pokud jsou údaje neúplné, ihned kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a chybějící údaje doplní
 • eviduje osobní údaje uchazečů a přiděluje registrační čísla
 • doplňuje údaje o uchazeči pro matriku školy
 • přijímá zápisové lístky a další doklady potřebné k náboru

Členové hodnotící komise:

 • organizují přípravu i průběh talentových zkoušek
 • hodnotí práce uchazečů
 • doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro jednání ústřední přijímací komise

Členové komise pro přijímací a motivační pohovory:

 • organizují přípravu i průběh pohovorů s uchazeči
 • vedou pohovor a hodnotí odpovědi uchazečů
 • doplní do přijímacích protokolů údaje o hodnocení, což slouží jako podklad pro jednání ústřední přijímací komise