Pokyny o provozu školy od 1.9. 2020

 1. Škola, pokud nezasáhne Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice (KHS), začíná a probíhá jako v běžný školní rok.
 2. Nošení roušek ve škole není nyní přikázáno – o změně informuje školu příslušná KHS a škola ihned informuje zletilé žáky i zákonné zástupce
 3. V prvních hodinách školního roku proběhne nejprve mapování stavu vědomostí, následně pokračuje výuka podle Školních vzdělávacích programů
 4. Pokud je absence ve třídě/skupině do 50%, učí se prezenční výukou a chybějící žáci si musí učivo doplnit.
 5. Pokud je znemožněna osobní přítomnost vlivem opatření více jak 50% třídy/skupiny, škola poskytuje vzdělání distančním způsobem. Ostatní žáci/třídy/skupiny ale pokračují prezenčním způsobem. U nich nemá škola povinnost vzdělávat distančně.
 6. Centrální komunikace mezi školou – žákem a zákonným zástupcem probíhá přes systém Bakaláři – Komens.
 7. Přihlašovací údaje do sytému bakalář dostane student 1.9 2020
 8. Rodičovské přihlašovací údaje lze získat dle tohoto návodu

https://www.umeleckoremeslna.cz/wp-content/uploads/2018/01/Jak-z%C3%ADskat-heslo-do-syst%C3%A9mu-Bakal%C3%A1%C5%99i-rodi%C4%8De.pdf

 1. Známkování a hodnocení v distanční formě je možné známkami 1 – 5, popř. N (neklasifikovaný). Vyučující rozumně přihlédnou k možnostem žáka – ne ovšem v případě opakovaného neplnění a nezájmu
 2. V případě výskytu COVID 19: karanténa a okruh dotčených je určena Krajskou hygienickou stanicí (KHS)
 3. Škola zajistí: dezinfekci, opakovaný úklid, otírání ploch desinfekcí, časté větrání, dozor nad žáky
 4. Škola omezí: vstup cizích osob. Škola nevpustí očividně nemocnou osobu – žáka, zaměstnance, návštěvu
 5. Škola nevyžaduje od žáků potvrzení o bezinfekčnosti
 6. Kontakt pro hlášení potvrzeného onemocnění COVID 19: Radek Coufal, 774749632, 266311751, coufal@umeleckoremeslna.cz
 7. Prosíme zákonné zástupce, aby na podzim omezili osobní přítomnost ve škole. Všechny kontakty, žádosti jsou zde: https://www.umeleckoremeslna.cz/kontakty/https://www.umeleckoremeslna.cz/o-skole-2/dokumenty-ke-stazeni/
 8. Vyučující uskuteční jen nejdůležitější aktivity mimo školu (exkurze, adaptační kurz).
 9. Škola zajistí izolovanou místnost pro případného nakaženého, neprodleně zavolá zákonnému zástupci
 10. Školné se vždy, i v případě distanční výuky, hradí dle Smlouvy o výchově a výuce