Metodika pro třídy U1A, U1B, U1D; U2A, U2B; N1A a S1A, S2A, S3A

I. Ukončení 2. pololetí 2019/2020 a způsob hodnocení – teorie i odborný výcvik

U ostatních než konečných ročníků do 30. 6. probíhá výuka nestandardním, tzv. distančním způsobem.

Úkoly jednotliví vyučující zadávají přes www.umeleckoremeslna.cz – Bakaláři – Komens či jinou průkaznou formou (e-maily, přes facebookové skupiny).

V přiměřené míře poskytují žákům dokumenty, materiály a zpětnou vazbu – a to tehdy, když to charakter předmětu dovoluje.

Škola vychází při hodnocení 2. pololetí při nestandardních podmínkách z Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 takto:

zohlední

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

dále zohlední za období vzdělávání na dálku během uzavření škol

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat
 • výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Upozornění

 • Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 • Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.
 • Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

II. Uzavření klasifikace za 1. pololetí 2019/2020 + dodatečné zkoušky za 1. pololetí

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen).

Náhradní termíny – dodatečné zkoušky za 1. pololetí

Čtvrtek 4. 6. 2020, 9 – 13 hodin: Dějiny umění, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

Pátek 5. 6. 2020, 9 – 13 hodin: Technologie, Materiály, Technická dokumentace, Základy ekologie

Pondělí 8. 6. 2020, 9 – 13 hodin: Matematika, Ekonomika, Technické kreslení, Odborné kreslení, Fyzika, ICT

Úterý 9. 6. 2020, 9 – 13 hodin: Tělesná výchova, Občanská nauka (Základy společenských věd), Výtvarná výchova, Anatomie člověka, Akrylová malba, Monumentální malba, Fotografování

Poznámka: je nutné, aby se žák předem domluvil s vyučujícím předmětu – viz:

https://www.umeleckoremeslna.cz/zamestnanci-skoly/

 

III. Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2019/2020 + dodatečné zkoušky za 2. pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona).

Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem.

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s dostatečným prostorem k vykonání následné opravné zkoušky.

Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy nejdříve po 1. 7. 2020 (předpoklad poslední týden srpna 2020).

 

IV. Předání vysvědčení za školní rok 2019/2020 u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

V tomto případě opět platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na webových stránkách.

 

V. Odborný výcvik (praxe) do června 2020

Ohledně jakékoli nesrovnalosti v odborném výcviku se obraťte na mistry (učitele odborného výcviku). S nimi je třeba řešit jak výukovou, tak finanční stránku.

Pokud bude žákům nižších než posledních ročníků dovoleno v menších skupinkách docházet do dílen po 1. 6. 2020, záleží na konkrétní epidemiologické situaci a nařízení MŠMT.

 

VI. Vzdělávání na dálku – priority

MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy.

Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit. Absence se do třídní knihy nezapisují.

Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou (tištěné materiály, učebnice, pracovní sešity atp.) Důležitá je ale komunikace žáka (zákonného zástupce) se školou.

Respektujme především to, že škola se v tomto období musí soustředit pouze na priority = nejdůležitější části školských vzdělávacích programů. Nesmí zároveň zatěžovat rodinu, která plní roli pomocného účastníka vzdělávání.

Proto není možné probrat všechno, co by se za standardních podmínek probralo ve škole. Po návratu žáků do školy pedagogové zhodnotí stav, ve kterém se žáci (třídy) nachází jak v teoretické, tak v praktické výuce. Vedení školy pak pomůže pedagogům podle aktuálních možností prioritní témata dle ŠVP procvičit, ujasnit – a to buď formou dobrovolné náhrady hodin, nebo pomocí konzultací.

 

VII. Úplata za vzdělávání (školné):

Na základě opatření vlády ČR proti šíření nemoci Covid 19, kdy byly k 11. březnu 2020 uzavřeny všechny školy, naše škola postupně přešla na distanční způsob komunikace (výuku). Od té doby naši vyučující připravují a zadávají žákům přiměřené a splnitelné úkoly přes BAKALÁŘE, emaily či facebookové skupiny. Zároveň pravidelně kontrolují odezvy žáků a opravují zadané úkoly. Důraz je kladen zejména na to, aby studenti nebyli přehlcováni a zatěžováni úkoly.

Je potřeba si uvědomit, že zasáhla vyšší moc. Školy byly uzavřeny a žáci do nich nesměli. MŠMT uzná distanční vzdělání, proto se studentům rovněž uzná absolvování celého školního roku 2019/2020, celkově bude ročník opravdu brán jako dokončený. Úhrada školného se tedy nadále platí dle podepsané Smlouvy o výchově a výuce. Naše škola nadále platí nájem, energie i mzdy učitelům v plné výši. Byli bychom vděčni, kdybyste zohlednili mimořádnost současné situace.

Samozřejmě jsme si vědomi, že díky opatřením vlády proti šíření nemoci Covid 19 se mohl někdo ocitnout v těžké finanční situaci, proto Vám nabízíme prodloužení termínu zaplacení školného až do 31. 8. 2020 bez jakýchkoliv poplatků z prodlení.

Školné za teoretickou výuku na šk. rok 2020/2021 se nemění.

 

VIII. Školní rok 2020/21

Škola nyní počítá s běžným průběhem školního roku od úterý 1. 9. 2020. Záleží pouze na tom, zda bude příznivá epidemiologická situace.

 

IX. Zvláštní případy – např. žáci, kteří od 11. 3. 2020 nekomunikují se školou

a) Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy

Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.

b) Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

Pokud v případech a) i b) ale není možné žáka na konci školního roku hodnotit, bude muset konat dodatečné zkoušky za 2. pololetí 2019/2020, a to nejpozději do 30. 9. 2020.

Pokud u nich neuspěje, má možnost požádat ředitele školy o náhradní termín zkoušky, všechny termíny se ale mohou odehrát nejpozději do 30. 9. 2020.

Pokud ani potom není úspěšný, může zažádat ředitele školy o opakování ročníku. Povolení opakování ročníku je v kompetenci ředitele školy.

V případě, že by MŠMT dle nařízení vlády podmínky do 30. 6. 2020 změnilo, budeme o těchto změnách informovat na: www.umeleckoremeslna.cz