Hygienická pravidla a provoz školy od 11. 5. 2020

V období 11. 5. – 30. 6. 2020 platí tato pravidla:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

– Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

– Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

– Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat

stanovená hygienická pravidla.

 

V budově školy

– Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet, společných a venkovních prostor je nutné omezit na nezbytně nutné minimum. Žáci se budou zdržovat ve vyhrazených učebnách.

– Nádoba na dezinfekci s příslušenstvím je umístěna v šatnách, před vstupem do školní jídelny a na všech toaletách. Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

– Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

– Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.

– Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

– Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

– Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

– Složení výukových skupin – o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

– Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

– Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

– Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

– Pokud žák vykazuje některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti; škola kontaktuje zákonné zástupce nezletilého žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu).

 

Stravování

– Stravování v jídelně je zajištěno v omezeném rozsahu. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Obědy je možné objednat od 11. 5. 2020 pro žáky, kteří se účastní výuky – telefon 774 117 443 – prosíme ideálně večer den dopředu. Denní menu – Facebook: Jídelna Na Kovárně.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita.
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy.

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:

– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

– písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).